Χαρακτηριστικά

06 May 2014
Comments are closed
 • Εκδίδει όλα τα παραστατικά που προβλέπονται από τον κώδικα. Η συμπλήρωση των στοιχείων σε κάθε παραστατικό γίνεται με πολύ απλό και εύκολο τρόπο.
 • Κατά την έκδοση, δίνει την δυνατότητα αποθήκευσης του παραστατικού και ως αρχείο pdf.
 • Επιτρέπει την καταχώρηση χειρόγραφων παραστατικών πωλήσεων, τιμολογίων αγορών καθώς και παραγγελιών (πωλήσεων – αγορών).
 • Εκτελεί αυτόματο μετασχηματισμό Δελτίων Αποστολής σε Τιμολόγιο  Πώλησης, καθώς και των παραγγελιών στα αντίστοιχα παραστατικά.
 • Επιτρέπει την καταχώρηση λοιπών κινήσεων πελατών (εισπράξεις), προμηθευτών (πληρωμές) και ειδών (εισαγωγές, εξαγωγές από άλλη αιτία).
 • Επιτρέπει την προβολή και την επανεκτύπωση ενός παραστατικού.
 • Νέοι πελάτες, προμηθευτές και είδη μπορούν να ενταχθούν κατά τη σύνταξη του παραστατικού.
 • Επιτρέπει την αναζήτηση πελατών/προμηθευτών με βάση τον κωδικό, την επωνυμία ή το ΑΦΜ (μερική ή πλήρη αναζήτηση).
 • Επιτρέπει την αναζήτηση ειδών με βάση τον κωδικό, την περιγραφή ή το barcode(μερική ή πλήρη).
 • Διαθέτει έναν έξυπνο τρόπο κατηγοριοποίησης των ειδών δενδρικής μορφής, με απεριόριστες κατηγορίες ειδών, απεριόριστες ομάδες ανά κατηγορία και απεριόριστες υποομάδες ανά ομάδα.
 • Διαθέτει μια σειρά από ασφαλιστικές δικλείδες και ελέγχους, όπως έλεγχο ορθότητας ΑΦΜ, έλεγχο πιστωτικού ορίου πελάτη, έλεγχο επάρκειας είδους, αυτόματη παροχή νέου κωδικού πελάτη κ.α.
 • Διαθέτει ένα έξυπνο και πολύ εύχρηστο σύστημα παροχής προτεινόμενης έκπτωσης, που προκύπτει από συνδυασμό της κατηγορίας πελάτη και είδους. Ακόμη είναι δυνατή επιπλέον ποσοστιαία ή αξιακή έκπτωση.
 • MyDATA / Ηλεκτρονικά Βιβλία

 

 

Φορολογικοί Μηχανισμοί

 

 • Συνεργάζεται με όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς ως τύπου Α και με Synthex 700/7010/7013/7020 ως τύπου Β.

 • ‘Αλλοι συνεργαζόμενοι φορολογικοί μηχανισμοί είναι οι εξής: RBS, ICS ALGOBOX PLUS, CASIO FP-700 και TaxCode TaxLine

 

Εκτυπώσεις

 

  • Πωλήσεων: Ανάλυση πωλήσεων ημέρας, κατάσταση εκδοθέντων στοιχείων, συγκεντρωτικές πωλήσεις πελατών και ειδών, συνολικές πωλήσεις πελατών ανά είδος και  ειδών ανά πελάτη.

  • Πελατών: Ευρετήριο, καρτέλες, ισοζύγια, πελάτες πάνω από το όριο πίστωσης, πελάτες με μικρή κίνηση.

  • Αγορών/προμηθευτών: Ευρετήριο, καρτέλες, ισοζύγια, συνολικές αγορές,  κ.α.

  • Αποθήκης: Ευρετήριο/τιμοκατάλογος, καρτέλες, ισοζύγια με ποσότητες και αξίες, είδη κάτω από το όριο ασφαλείας, είδη με μικρή κίνηση, υ­πολογισμοί αποθήκης.

  • Λοιπές: Συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων πωλήσεων και αγορών.

  • Συνεργάζεται με εκτυπωτές τεχνολογίας laser / inkjet καθώς και με κρουστικό εκτυπωτή (dot-matrix), όπου τα παραστατικά τυπώνονται σε προσεκτικά σχεδιασμένο διπλότυπο έντυπο διαστάσεων 20×24 εκ.

 

Επίσημοι Μεταπωλητές

 

SYMFERON Εμπορική Διαχείριση – Tιμολόγηση © 2023